NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN UTILIZAREA PLATFORMEI YTM

Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare „Acord“.

Preambul

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), operator de date cu caracter personal, reprezentată legal prin prof. univ. dr. Marilen-Gabriel Pirtea, având funcția de Rector, cu sediul în Timișoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4, județul Timiș, număr de telefon +40-(0)256-592111, număr de fax +40-(0)256-592310, adresă de e-mail: [email protected], cod fiscal/cod unic de înregistrare 4250670, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin utilizarea platformei YTM, pentru Universitatea de Vest din Timișoara.

Platforma YTM este o platformă de testare psiho-vocațională dezvoltată de Universitatea de Vest din Timișoara în vederea generării unor rapoarte cu privire la interesele, abilitățile și aptitudinile utilizatorilor, cu scopul orientării spre un anumit traseu educațional și profesional. Astfel, pe lângă posibilitatea testării, YTM pune la dispoziția beneficiarilor informații referitoare la programele de studii ale universităților din Timișoara și informații despre programe și evenimente socio-culturale adresate elevilor și studenților.

Articol unic

(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea informațiilor cu caracter personal pe care le primesc unul de la altul sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul utilizării platformei YTM.

(2) La semnarea prezentului Acord, semnatarii iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(3) Prin „Date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau prin referire la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (articolul 4, punctul 1 din Regulamentul amintit).

(4) Scopul în care vor fi utilizate datele: Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea testării psihoaptitudinale și etalonării corespunzătoare. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date centralizate și ale unor eventuale statistici sau studii/analize de cercetare științifică. Refuzul de a furniza datele solicitate are ca și consecință imposibilitatea de a parcurge sesiunea de testare.

(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, sexul, statutul educațional, data nașterii, cetățenia, adresă de e-mail, numele instituției de învățământ la care elevul/studentul este înscris, rezultatele testării.

(6) Participarea dumneavoastră la evenimentele publice organizate de universitate sau organizate de universitate în colaborare cu partenerii săi, în contextul YTM, se consideră acord tacit cu privire la folosirea imaginilor realizate la evenimentele respective.

(7) Drepturile de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoana, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

(8) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității de Vest din Timișoara printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin e-mail la adresa: [email protected], prin poștă sau personal la adresa bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 1, sala 150, Timișoara, județul Timiș.

(9) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la „Datele cu caracter personal“ deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părți un astfel de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

(10) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal, ca parte a acestui Acord.

(11) Solicitanții își exprimă în mod expres și neechivoc acordul pentru preluarea electronică în vederea prelucrării datelor cu caracter personal şi a rezultatelor obţinute la testele psihoaptitudinale.

Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și, totodată, îmi exprim, prin bifarea prezentei, în mod expres, acordul ca UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA să prelucreze datele cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză prin utilizarea platformei YTM.

Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)