Inginerie și management în alimentație și agroturism

USAMVBT • Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Practică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Informatică aplicată
Limbi moderne
Bazele economiei
Analiză matematică
Silvicultură şi produse ale pădurii
Statistică economică
Chimia alimentelor
Grafică asistată de calculator


Cursuri Optionale:

Tehnologii agricole vegetale
Baza energetică a agriculturii
Produse agricole animale
Construcţii agroturistice
Pratologie

Anul 2

Bazele marketingului
Practică
Managementul resurselor umane
Procesarea produselor agroalimentare
Economie agrară
Contabilitate
Drept comunitar
Sociologie
Horticultură
Merceologie
Bazele managementului
Bazele turismului


Cursuri Optionale:

Utilaje tehnologice
Geografia turismului și resurse turistice
Turism cinegetic
Legislaţie în agroturism
Cultura plantelor medicinale şi melifere
Finanțare și creditare
Amenajarea agroturistică a teritoriului

Anul 3

Practică
Comunicare
Protecţia consumatorului
Gastronomie
Costuri, preţuri şi tarife
Economia procesării produselor agricole
Management financiar
Agroturism
Alimentaţie publică
Tehnici culinare și produse de patiserie
Marketing în alimentație publică și agroturism


Cursuri Optionale:

Logistică în agroturismul internaţional
Inginerie şi servicii de consultanţă
Ecoturism
Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare în turism
Tehnici de promovare a agroturismului
Ambalaje şi design

Anul 4

Analiză economico-financiară
Ingineria şi managementul investiţiilor
Managementul fermelor agroturistice
Economie agroturistică
Susţinerea proiectului de diplomă
Comportamentul consumatorului
Ingineria şi managementul proiectelor
Dezvoltare rurală şi organizarea teritoriului
Managementul calităţii
Strategii manageriale
Practică pentru întocmirea proiectului de diplomă


Cursuri Optionale:

Economia mediului
Finanţări comunitare
Negociere în agroturism
Inginerie şi servicii în agroturism
Audit financiar
Asigurări şi reasigurări

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

ROSE

Proiectul îşi propune creşterea gradului de adaptare a studenţilor cu risc de abandon la mediul universitar din domeniul ştiinţelor vieţii constituind şi obiectivul general al aplicaţiei de grant. Din obiectivul general derivă un set de obiective specifice: Analiza nevoilor studenţilor înmatriculaţi în anul I (130 studenți) privind procesul de predare-învăţare şi dezvoltarea de abilităţi şi aptitudini transversale în vederea asigurării unui traseu educaţional complet şi eficient, prin desfăşurarea a două sesiuni de activităţi de dezvoltare de competenţe transversale; Amenajarea și dotarea unui centru de documentare și informare cu tehnică modernă constând în achiziţia de calculatoare desktop, laptop, videproiector, multifuncţională şi licenţă, destinat activităţilor prevăzute în grantul de aplicare, în primele 2 luni de proiect; Creşterea gradului de motivare intrinsecă prin dezvoltarea/întărirea competenţelor socio-emoţionale pentru creşterea gradului de promovabilitate şi de adaptare la mediul universitar pe toată perioada derulării proiectului; Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională (130 studenți, 4 cadre didactice), îndrumarea şi sprijinirea studenţilor cu risc de abandon (60 studenți) pentru eficientizarea reuşitei academice; Armonizarea procesului de învăţare/predare/evaluare prin activităţi remediale în scopul eficientizării calităţii procesului instructiv-educativ (130 studenți, 30 cadre didactice) şi printr-o analiză SWOT a stilurilor de învăţare/predare şi de evaluare. Proiectul va creşte calitatea serviciilor de consiliere şi orientare profesională, ceea ce va contribui în următorii ani la o mai bună conştientizare a studenţilor, în special a celor din medii defavorizate socio-economic, privind importanţa continuării studiilor, cu scopul creşterii nivelului de incluziune socială. După finalizarea proiectului, se va asigura continuarea activităţilor remediale, de armonizare a procesului instructiv-educativ, în vederea asigurării unui învăţământ centrat pe dezvoltarea personală şi socială a studentului adaptat cerinţelor pieţei muncii.

4

ani de studiu

Nu

examen admitere

29

locuri la buget

31

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin