Inginerie economică în agricultură

USAMVBT • Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Practică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Informatică aplicată
Limbi moderne
Bazele economiei
Analiză matematică
Statistică economică
Chimia alimentelor
Grafică asistată de calculator
Botanică


Cursuri Optionale:

Baza energetică a agriculturii
Istorie şi retrologie agrară
Tehnologia culturilor horticole
Producerea şi distribuirea furajelor
Geniu rural
Agrotehnică

Anul 2

Tehnologia culturilor ecologice
Practică
Bazele marketingului
Procesarea produselor agroalimentare
Finanţare şi creditare
Contabilitatea firmei
Comunicare
Limbi moderne
Bazele managementului
Tehnologii de creştere a animalelor
Operaţiuni bancare
Bazele contabilităţii


Cursuri Optionale:

Securitatea alimentară
Agrometeorologie
Sisteme de agricultură
Ecologie şi protecţia mediului
Ambalaje şi design
Agrochimie şi protecţie fitosanitară

Anul 3

Managementul cercetării
Legislaţie agrară
Managementul afacerilor agricole
Management financiar
Economie rurală
Managementul producţiei
Marketing agrar
Drept comunitar
Practică
Asigurări şi reasigurări


Cursuri Optionale:

Piaţa de capital
Economia procesării produselor agricole
Bazele comerţului
Sociologie rurală
Ingineria şi managementul investiţiilor
Modelarea şi simularea sistemelor agricole

Anul 4

Finanţări comunitare
Analiză economico-financiară
Dezvoltare rurală
Susţinerea proiectului de diplomă
Ingineria şi managementul proiectelor
Audit financiar
Managementul calităţii
Asociere și cooperare în agricultură
Practică pentru întocmirea proiectului de diplomă
Managementul resurselor umane


Cursuri Optionale:

Costuri, preţuri și tarife în agricultură
Management strategic
Consultanţă
Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare
Cercetări operaţionale şi proiectare asistată de calculator
Politici agricole comunitare

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

ROSE

Proiectul îşi propune creşterea gradului de adaptare a studenţilor cu risc de abandon la mediul universitar din domeniul ştiinţelor vieţii constituind şi obiectivul general al aplicaţiei de grant. Din obiectivul general derivă un set de obiective specifice: Analiza nevoilor studenţilor înmatriculaţi în anul I (130 studenți) privind procesul de predare-învăţare şi dezvoltarea de abilităţi şi aptitudini transversale în vederea asigurării unui traseu educaţional complet şi eficient, prin desfăşurarea a două sesiuni de activităţi de dezvoltare de competenţe transversale; Amenajarea și dotarea unui centru de documentare și informare cu tehnică modernă constând în achiziţia de calculatoare desktop, laptop, videproiector, multifuncţională şi licenţă, destinat activităţilor prevăzute în grantul de aplicare, în primele 2 luni de proiect; Creşterea gradului de motivare intrinsecă prin dezvoltarea/întărirea competenţelor socio-emoţionale pentru creşterea gradului de promovabilitate şi de adaptare la mediul universitar pe toată perioada derulării proiectului; Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională (130 studenți, 4 cadre didactice), îndrumarea şi sprijinirea studenţilor cu risc de abandon (60 studenți) pentru eficientizarea reuşitei academice; Armonizarea procesului de învăţare/predare/evaluare prin activităţi remediale în scopul eficientizării calităţii procesului instructiv-educativ (130 studenți, 30 cadre didactice) şi printr-o analiză SWOT a stilurilor de învăţare/predare şi de evaluare. Proiectul va creşte calitatea serviciilor de consiliere şi orientare profesională, ceea ce va contribui în următorii ani la o mai bună conştientizare a studenţilor, în special a celor din medii defavorizate socio-economic, privind importanţa continuării studiilor, cu scopul creşterii nivelului de incluziune socială. După finalizarea proiectului, se va asigura continuarea activităţilor remediale, de armonizare a procesului instructiv-educativ, în vederea asigurării unui învăţământ centrat pe dezvoltarea personală şi socială a studentului adaptat cerinţelor pieţei muncii.

4

ani de studiu

Nu

examen admitere

29

locuri la buget

31

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin