Inginerie Economică în Agricultură

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara • Facultatea de Management Agricol

Website Facultate


Ocupații recomandate pentru absolvenții programului de studii

(și codurile aferente din Clasificarea Ocupațiilor din România)


Proiecte pentru elevi / studenți

ROSE

Proiectul îşi propune creşterea gradului de adaptare a studenţilor cu risc de abandon la mediul universitar din domeniul ştiinţelor vieţii constituind şi obiectivul general al aplicaţiei de grant. Din obiectivul general derivă un set de obiective specifice: Analiza nevoilor studenţilor înmatriculaţi în anul I (130 studenți) privind procesul de predare-învăţare şi dezvoltarea de abilităţi şi aptitudini transversale în vederea asigurării unui traseu educaţional complet şi eficient, prin desfăşurarea a două sesiuni de activităţi de dezvoltare de competenţe transversale; Amenajarea și dotarea unui centru de documentare și informare cu tehnică modernă constând în achiziţia de calculatoare desktop, laptop, videproiector, multifuncţională şi licenţă, destinat activităţilor prevăzute în grantul de aplicare, în primele 2 luni de proiect; Creşterea gradului de motivare intrinsecă prin dezvoltarea/întărirea competenţelor socio-emoţionale pentru creşterea gradului de promovabilitate şi de adaptare la mediul universitar pe toată perioada derulării proiectului; Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională (130 studenți, 4 cadre didactice), îndrumarea şi sprijinirea studenţilor cu risc de abandon (60 studenți) pentru eficientizarea reuşitei academice; Armonizarea procesului de învăţare/predare/evaluare prin activităţi remediale în scopul eficientizării calităţii procesului instructiv-educativ (130 studenți, 30 cadre didactice) şi printr-o analiză SWOT a stilurilor de învăţare/predare şi de evaluare. Proiectul va creşte calitatea serviciilor de consiliere şi orientare profesională, ceea ce va contribui în următorii ani la o mai bună conştientizare a studenţilor, în special a celor din medii defavorizate socio-economic, privind importanţa continuării studiilor, cu scopul creşterii nivelului de incluziune socială. După finalizarea proiectului, se va asigura continuarea activităţilor remediale, de armonizare a procesului instructiv-educativ, în vederea asigurării unui învăţământ centrat pe dezvoltarea personală şi socială a studentului adaptat cerinţelor pieţei muncii.

4

ani de studiu

Nu

examen de admitere

29

locuri finanțate de la bugetul de stat

31

locuri la taxă

-

ultima medie de ocupare a unui loc finanțat de la bugetul de stat în anul 2019

-

ultima medie de ocupare a unui loc cu taxă în anul 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități de cazare în cămine studențești
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)