Măsurători terestre și cadastru

USAMVBT • Facultatea de Agricultură

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Geometrie descriptivă
Instrumente geometrice ale suprafetelor topografice
Desen tehnic şi infografică
Fizică
Reprezentari geometrice ale suprafetelor topografice
Educaţie fizică şi sport
Limbi moderne (Engleza)
Instrumente geometrice ale suprafetelor topografice
Practica in domeniu (topografie)


Cursuri Optionale:

Teoria probabilitatiilor si statistica matematica
Metode numerice
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Psihologia educaţiei
Pedagogie l
Educație anteprenorială
Informatică aplicată

Anul 2

Topografie
Fotogrametrie
Geodezie
Astronomie geodezică
Topografie Proiect
Curs general de construcţii, căi de comunicaţii şi lucrări de artă
Construcţii civile
Cartografie Proiect
Gravimetrie geodezică
Geodezie elipsoidală
Educaţie fizică şi sport
Practica (geodezie, fotogrammetrie)


Cursuri Optionale:

Sisteme informatice în măsurători terestre
Teoria prelucrării măsurătorilor terestre
Amenajarea teritoriului şi urbanism
Agricultură generală
Pedagogie II
Didactica specialitatii

Anul 3

Topografie inginerească
Geodezie satelitară
Bazele geometrice ale fotogrametriei
Cadastru
Măsurători electronice de distanţă
Topografie inginerească proiect
Stereofotogrammetrie si fotointerpretare
Proiecţii cartografice
Practica de topografie inginerească, cadastru, fotogrammetrie


Cursuri Optionale:

Ridicări topografice speciale
Măsurători subterane
Îmbunătățiri funciare
Legislaţie funciar cadastrală
Istoria geodeziei
Managementul clasei de elevi
Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar

Anul 4

Organizarea teritoriului şi ecologie
Fotogrametrie inginerească
Prelucrarea automată a datelor geodezice
Teledetecţie
Cartarea și bonitarea solurilor
Managementul proiectelor și măsuri de finanțare
Managementul lucrărilor de cadastru
Sisteme informatice geografice (GIS)
Urmărirea stabilităţii terenurilor şi a deformaţiilor la construcţii
Automatizarea lucrărilor de cadastru
Evaluarea proprietatiilor imobiliare (terenuri si constructii)
Practica de proiect


Cursuri Optionale:

Limbă străină - engleză
Limbă străină - germană
Limbă străină - franceză
Protecția mediului și dezvoltare durabilă
Management
Utilizarea electronicii în geodezie

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

CNFIS/FDI

CONSILIEREA VOCATIONALA A ELEVILOR DE LICEU DIN MEDIUL RURAL IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR AGRONOMIC (2017) - Proiect finantat de UEFISCDI

ROSE

SUPORT PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE AGRICULTURĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII REUŞITEI ACADEMICE, PRIN PROGRAME INTEGRATE DESTINATE REDUCERII ABANDONULUI UNIVERSITAR ÎN PRIMUL AN DE STUDIU (2017 - 2020) - Proiect finantat de MEN-UMPFE

4

ani de studiu

Da

examen admitere

26

locuri la buget

14

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin