Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară

USAMVBT • Facultatea de Agricultură

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Analiza matematică
Geometrie descriptivă
Desen tehnic
Chimie
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Știința si ingineria materialelor
Tehnologia materialelor
Fizica
Matematici speciale
Educaţie fizică şi sport *
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Practica


Cursuri Optionale:

Limbi străine - germană
Limbi străine - engleză
Limbi străine - franceză
Grafică asistată de calculator
Ecuațiile fizicii matematice
Informatizarea proceselor de producţie în agricultură
Psihologia Educatiei
Pedagogie I

Anul 2

Mecanică
Termotehnică
Electrotehnică ,masini și acționari electrice
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
Mașini unelte și prelucrari prin așchiere
Mecanisme
Rezistenta materialelor
Proiectare asistată de calculator
Educaţie fizică şi sport
Practica


Cursuri Optionale:

Ingineria mediului
Tribologie
Electronică aplicată
Protecţia muncii
Pedagogie II
Didactica Specialitatii
Conducere auto
Conducerea tractorului

Anul 3

Organe de masini
Bazele agrobiologice ale mecanizării agriculturii
Motoare cu ardere internă
Acţionări hidraulice şi pneumatice
Tractoare şi automobile
Maşini pentru lucrările solului
Maşini de semănat, plantat şi aplicat îngrăşăminte
Maşini pentru protecţia plantelor
Agricultură generală
Automatică
Vibraţii mecanice
Practica


Cursuri Optionale:

Mașini și instalații horticole
Energii regenerabile
Tehnologii de mecanizare ecologice
Etică şi integritate academică
Masini si instalatii pentru imbunatatiri funciare
Toleranțe și control dimensional
Utilaje pentru morărit şi panificaţie
Pr. ped. în înv.preuniv.obligat. (1-2)
Instruire asistată de calculator
Managementul clasei de elevi

Anul 4

Utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară
Maşini şi instalaţii zootehnice
Mașini agricole de recoltat
Organizarea şi dotarea atelierelor mecanice
Tehnologii de întreţinere şi repararea utilajelor
Exploatarea agregatelor agricole
Economie
Management
Practica


Cursuri Optionale:

Limbi străine - germană
Limbi străine - franceză
Limbi străine - engleză
Senzori şi traductoare
Instalaţii frigorifice şi de climatizare
Metoda elementului finit
Contabilitate şi gestiune economică
Marketing
Legislaţie agrară

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

CNFIS/FDI

CONSILIEREA VOCATIONALA A ELEVILOR DE LICEU DIN MEDIUL RURAL IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR AGRONOMIC (2017) - Proiect finantat de UEFISCDI

ROSE

SUPORT PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE AGRICULTURĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII REUŞITEI ACADEMICE, PRIN PROGRAME INTEGRATE DESTINATE REDUCERII ABANDONULUI UNIVERSITAR ÎN PRIMUL AN DE STUDIU (2017-2020) - Proiect finantat de MEN-UMPFE

4

ani de studiu

Da

examen admitere

26

locuri la buget

24

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin